EVR-Systems

zastrzeżenia i dokumenty formalne

 

Cookies i inne technologie zapisu i odczytu informacjiMechanizm plików cookie używany jest od lat w większości serwisów internetowych. Nie stanowi on żadnego zagrożenia. Pojawienie się niniejszych informacji nie wynika ze zmian technologicznych, a związane jest ze zmianą obowiązującego w Polsce prawa. Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie cookies wynika z przepisów znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013 roku.

Użytkownicy nie muszą w związku z tym podejmować żadnych działań, aby Serwis działał tak jak dotychczas.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") oraz localStorage ("magazyn lokalny") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies i informacje z localStorage wykorzystywane są przez serwisy WWW do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła oraz do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Cookies ani informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym również przez dostawców technologii internetowych., Na przykład mapy lub odtwarzacze wideo firm trzecich również mogą korzystać z cookies, jednak zamieszczane one są i odpowiada za nie firma będąca autorem oprogramowania.

Akceptowanie plików cookies i technologii localStorage nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisu i usług internetowych EVR_Systems. Zaznaczamy jednak, że brak ich akceptacji może uniemożliwić poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie.

Jeśli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie cookies lub technologii localStorage, skorzystaj z opcji swojej przeglądarki internetowej i wybierz opcje blokujące użycie cookies i localStorage. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje cookies i localStorage, brak zmiany takich ustawień po otrzymaniu niniejszych informacji oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez serwis EVR_Systems tych technologii.

Więcej informacji oraz instrukcja włączania i wyłaczania cookies i localStorage w większości popularnych przeglądarek znajduje się tutaj. 

Regulamin korzystania z usług serwisu EVR-SYSTEMS

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin korzystania z usług serwisu EVR SYSTEMS zwany dalej Regulaminem stosuje się przy zawieraniu umów naprawy, zawieranych przez EVR-SYSTEMS z Klientem.
 2. Przedmiotem Regulaminu jest uregulowanie podstawowych zasad i warunków zawierania umów pomiędzy EVR-SYSTEMS a Klientem, na mocy których EVR-SYSTEMS będzie wykonywać usługi naprawy sprzętu elektronicznego.
 3. Miejscem świadczenia usług serwisu EVR SYSTEMS jest ul. Kwidzyńska 3 we Wrocławiu.

§2 Definicje

Następujące terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 • EVR-SYSTEMS lub EVR – firmę EVR-SYSTEMS z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 3, wpisaną w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 118934.
 • Sprzęt – urządzenia powierzone EVR-SYSTEMS do naprawy
 • Produkty – części zamienne, podzespoły elektroniczne, materiały eksploatacyjne oferowane przez EVR-SYSTEMS
 • Klient – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

§3 Ceny, warunki płatności

 1. O ile strony nie postanowią inaczej obowiązują ceny i warunki cennika aktualnego w chwili zawierania umowy.
 2. W razie przekroczenia terminu zapłaty lub w razie zwłoki w zapłacie EVR-SYSTEMS może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. Klient popada w zwłokę najpóźniej po upływie 14 dni od daty wymagalności faktury. W takim przypadku EVR-SYSTEMS może zlecić windykację zaległej płatności firmie windykacyjnej.

§4 Dostawa

 1. Potwierdzeniem dostawy jest dokument dostawy (faktura, dokument wydania magazynowego lub dokument przekazania) podpisany przez Klienta lub jego prawomocnego przedstawiciela.
 2. Klient jest zobowiązany sprawdzić zgodność asortymentu dostarczonych przy odbiorze.
 3. Podpisanie przez przedstawiciela Klienta dokumentu dostawy bez zastrzeżeń poczytuje się za pokwitowanie dostarczonych Produktów lub Sprzętu w ilości zgodnej z Zamówieniem.
 4. Ryzyko związane z ubytkami lub uszkodzeniami Produktów lub Sprzętu przechodzi na Klienta w momencie przekazania ich Klientowi (w przypadku, gdy towary są dostarczane przez EVR-SYSTEMS lub odbierane przez Klienta od EVR-SYSTEMS) lub w momencie przekazania towarów przewoźnikowi lub kurierowi (w przypadku, gdy Produkty lub Sprzęt są dostarczane przez zewnętrzne firmy przewozowe).
 5. EVR-SYSTEMS zachowa prawo własności Produktów do momentu dokonania pełnej płatności przez Klienta.

§5 Reklamacje

 1. Wady jakościowe Sprzętu lub Produktu należy reklamować przy ich odbiorze, przez Klienta.
 2. Szczegółowe warunki obsługi reklamacji zawarte są w Warunkach obsługi reklamacji usług serwisu EVR.
 3. Jeżeli uszkodzenie Sprzętu lub Produktu nastąpiło w czasie transportu stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
 4. Jeżeli uszkodzenie Sprzętu lub Produktu nastąpiło w czasie transportu wyłącznie z przyczyny niewłaściwego opakowania odpowiedzialność za wynikłą szkodę ponosi wysyłający.
 5. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną EVR-SYSTEMS zawiadomi o tym Klienta na piśmie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie wraz z podaniem przyczyn, dla których odmówiono uwzględnienia reklamacji oraz odeśle reklamowany Sprzęt lub Produkt do Klienta na koszt odbiorcy.
 6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną EVR-SYSTEMS niezwłocznie dokona usunięcia usterki lub zwróci wartość usługi naprawy lub Produktu.
 7. Serwis EVR-SYSTEMS decyduje każdorazowo o sposobie załatwienia reklamacji.
 8. W przypadku niezgodnosci towaru z umowa, pismo określajace niezgodność oraz oczekiwania dotyczace sposobu realizacji zobowiazania, nalezy przesłać na adres Sprzedajacego.
 9. Klientowi, będącemu konsumentem, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres Sprzedawcy. Dotyczy towyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
  • Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego.
  • Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,
  • zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  • Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 10. Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art.558 Kodeksu Cywilnego) - w przypadku gdy kupującym nie jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,

 
 

§6 Gwarancja

 1. EVR-SYSTEMS udziela gwarancji na oferowane usługi.
 2. Warunki udzielenia gwarancji na usługi naprawy zawarte są w Szczegółowych warunkach korzystania z usług naprawy w serwisie EVR-SYSTEMS.

§7 Zawieranie umów

 1. Wyrażenie zgody na wykonanie usługi serwisu EVR-SYSTEMS jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków zawartych w Regulaminie korzystania z usług serwisu EVR-SYSTEMS oraz Szczegółowych warunkach korzystania z usług naprawy w serwisie EVR-SYSTEMS.
 2. Zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883) osoba korzystająca z usług firmy EVR SYSTEMS wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz do obsługi naprawy przez EVR-SYSTEMS, jednocześnie wyraża zgodę, w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych oraz dotyczących obsługi sprzętu zgłoszonego lub oddanego do naprawy w EVR-SYSTEMS.

§8 Odpowiedzialność stron

 1. Poza odpowiedzialnością z tytułu gwarancji, EVR-SYSTEMS nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi produktami lub usługami z zastrzeżeniem ewentualnej odpowiedzialności określonej w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Żadne z postanowien niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta i nie moze byc w ten sposob interpretowane. W przypadku niezgodnosci jakiejkolwiek czesci regulaminu z obowiazujacym prawem - Sprzedajacy deklaruje bezwzgledne podporzadkowanie sie i zastosowanie tegoż prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

§9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem korzystania z usług serwisu EVR-SYSTEMS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, z wyjątkiem postanowień dotyczących rękojmi i gwarancji, których działanie zostało wyłączone.
 2. Wszelkie spory lub rozbieżności strony będą się starały rozstrzygać polubownie. W razie niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu i skierowania sprawy na drogę sądową, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę EVR-SYSTEMS.
przyjęto do stosowania dnia 8 listopada 2016 r.
Zarząd EVR-SYSTEMS

E
EVR-SYSTEMS

ul. Kwidzyńska 3
51-415 Wrocław

czynne pn-pt 8:00 - 16:00

  biuro@evr.com.pl
  serwis@evr.com.pl

  +48 667 111 251
  +48 667 111 261

FORMULARZ KONTAKTOWY
Wyświetl większą mapę
© EVR-Systems, 2018.     O cookies   |   Regulamin serwisu   |   Powrót na stronę główną